รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

|

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหาได้ถูกจุด เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามความมุ่งหมาย งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตาม
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป