สำนักปลัด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม »