สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »