Uncategorized

โครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ พิจารณาการเปิดเรียนแบบ On-Site แบบจัดกลุ่มเรียน เป็น 2 กลุ่ม สลับหมุนเวียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ สรุปผลการประชุมครั้งนี้ มีกำหนดเปิดเรียน วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยให้ผู้ปกครองรับ – ส่งเอง เวลา 07.30-11.00 น. มีการตรวจ ATK เด็กก่อนมาเรียนในวันแรกของทุกกลุ่ม ถ้าพบผู้ปกครองป่วยเด็กต้องหยุดเรียนทันที การเดินทางถ้าใช้รถจักรยานยนต์ รณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กสวมหมวกนิรภัย การรับ-ส่งของผู้ปกครองถ้าเปลี่ยนคนรับ-ส่งให้แจ้งคุณครูประจำชั้นทุกครั้ง ให้เด็กนำน้ำดื่มมาส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »