แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

|

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้เสนอร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 21 และ
ข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งที่ 7/2566
เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ดังนี้