แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

|