คำสั่งที่ 5/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

|

          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริการประชาชนโดยตรง และเป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดไว้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นอันก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ ข้อ 240 ข้อ 243 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรง
ตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดนั้น
มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น มอบอำนาจให้รอง
นายองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป