รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยฯ ประจำปี 2565

|

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

          บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการดังกล่าวให้ทุกท่านทราบ