รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

|