ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

|