ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ พิจารณาการเปิดเรียนแบบ On-Site แบบจัดกลุ่มเรียน เป็น 2 กลุ่ม สลับหมุนเวียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ สรุปผลการประชุมครั้งนี้ มีกำหนดเปิดเรียน วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยให้ผู้ปกครองรับ – ส่งเอง เวลา 07.30-11.00 น. มีการตรวจ ATK เด็กก่อนมาเรียนในวันแรกของทุกกลุ่ม ถ้าพบผู้ปกครองป่วยเด็กต้องหยุดเรียนทันที การเดินทางถ้าใช้รถจักรยานยนต์ รณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กสวมหมวกนิรภัย การรับ-ส่งของผู้ปกครองถ้าเปลี่ยนคนรับ-ส่งให้แจ้งคุณครูประจำชั้นทุกครั้ง ให้เด็กนำน้ำดื่มมาส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

อ่านเพิ่มเติม »

เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 //ชั้นอนุบาล 2 ขวบและอนุบาล 3 ขวบ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 //ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ วันเวลาราชการ //มีข้อสงสัย สอบถาม คุณครูจรรยพร ศิลปประดิษฐ์ (ครูแอ๊น) โทร.064-576-4273

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าเรื่องการประเมินความพร้อมสถานศึกษา ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ โดยการต้อนรับจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและคณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งการประเมินครั้งนี้มีความพร้อมครบทุกด้านตามเกณฑ์การประเมิน รอการประกาศเปิดทำการเรียนการสอนจากจังหวัดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุมคณะกรรมบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

พิจารณาเห็นชอบการเปิดการเ

อ่านเพิ่มเติม »