การขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว

|

📍ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยสำนักปลัด กำหนดดำเนินกิจกรรม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตราชนารี ประจำปี 2565ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขหรือแมว ในพื้นที่ ตำบลจำปาหล่อ ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 มายื่นขอขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขหรือแมวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ประมาณเดือนเมษายน 2565 โดยจะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอีกครั้ง