โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน 2565

|
📝เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลจำปาหล่อ โดยมีนางสาวพิมพ์นภา ชิดสวน ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบล
จำปาหล่อกล่าวรายงาน

ณ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง