โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ ประจำปีงบประมาณ 2565

|

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ
         โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในตำบลจำปาหล่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ
เรื่องการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ตามหัวข้อ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เนื่องจาก ในปัจจุบันบุหรี่
ได้คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
กระบวนการปลูก การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค และขยะหลังการบริโภค ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบและจากการสูบบุหรี่นั้นมหาศาลและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโลก
ที่มีทรัพยากรจำกัด และมีระบบนิเวศน์ที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเลิกบุหรี่เพื่อรักษา
สุขภาพ รักษาคนที่เรารัก และรักษาโลกของเราให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี