โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2564

|

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอก
ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจำปาหล่อ

                   ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้พิจารณาคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และบุคคลภายนอก ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 เรียบร้อยแล้วโดยมี
รายชื่อ ดังนี้ 

                   รายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้แก่

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

1

นายโชคชัย         

ธาดาวัตรภรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด

2

นายดาวรุ่ง

กรรเจียก

พนักงานขับรถยนต์

สำนักปลัด

3

นางสาววิไลรัตน์ 

เสมาเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กองคลัง

4

นางสำราญ

จันทร์ทอง

พนักงานผลิตน้ำประปา

กองช่าง

5

นายนพรัตน์

ปานพุ่ม

คนงานทั่วไป

กองช่าง

6

นางศิริพร

แซ่หว่อง

ครู

กองการศึกษาฯ

7

นางสาวจรรยพร 

ศิลปประดิษฐ์ 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองการศึกษาฯ

                   รายชื่อบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ได้แก่           

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

1

นางมานะ

สวนศรี

ประธานชมรมผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ

                   ทั้งนี้ ขอให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการประชาชนสืบไป 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน