โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้มาตรฐานจริยธรรมและการดำเนินการทางวินัย จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้มาตรฐานจริยธรรมและการดำเนินการทางวินัยสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
ในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้มาตรฐานจริยธรรมและการดำเนินการทางวินัย จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โดยมี นางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการอบรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้มาตรฐานจริยธรรมและการดำเนินการทางวินัยจังหวัดอ่างทองมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตลอดจนขั้นตอน กระบวนการการดำเนินการทางวินัย ตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทราบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานด้านวินัยเมื่อต้องมีการดำเนินการทางวินัยของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองได้

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานจริยธรรม และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน และการดำเนินการด้านวินัยของหน่วยงาน โดยวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ท่านศิริวรรณ เมนะโพธิ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการและนวัตกรรมการพัฒนา สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรบรรยายในภาคเช้า ในส่วนของภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวทิพย์ลักษณ์ นาคเคณ นิติกรปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ดำสุวรรณ์ ตำแหน่ง นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว