โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|
🪄วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 🪄
📕🖊📝องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
และ ส.ต.อ.โกมน ภู่สมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม

ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ
เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง