โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลจำปาหล่อ

|
📺วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.📺

▶️
💖🚮องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำโดย นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
       พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลจำปาหล่อ และอาสา
สมัครท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม (1 ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ภายใต้ โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน ณ อาคารศิริเลิศ & เอนก ลาภ ประชารวมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้เป็นพื้นที่ขับเคลื่อน “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นตัวอย่างให้ประชาชนตำบลจำปาหล่อจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน จำนวน 150 ครัวเรือน
เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้
       โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีพร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ในนามองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและนายอำเภอเมืองอ่างทองพร้อมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ตามลำดับและขอขอบคุณผู้นำทุกท่าน ทุกภาคส่วนและทุกๆหน่วยงาน
ที่เสียสละเวลาที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี