แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

|

                    การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โอน ย้าย
และสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเสริม จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

                    โดยการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้ เป็นการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ต่างประเภท เป็นต้น