แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม ประจำปี 2564-2566

|

                        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดำเนินการจัดทำข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เรื่อง จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕7 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๗ และประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
255๘ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ยึดถือเป็นหลักการ แนวทาง
ปฏิบัติ และเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการ
สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

                         องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงดำเนินการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และดำเนินการให้สอดคล้องกับ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อต่อไป