แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 

|

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปี 2566