แนวปฏิบัติ Dos & Don’tsเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

|

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงนำคู่มือ “แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ฉบับนี้มาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานในสังกัดทราบ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติตามหรือศึกษาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนำไปพัฒนา
ต่อยอดในการปรับระบบการบริหารจัดการภายใน การจัดกิจกรรมสาธารณะ และการบริการสาธารณะให้สามารถยกระดับ
ธรรมาภิบาลได้ดียิ่งขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นหากนำข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ย่อมจะส่งผล
ต่อคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ได้ด้วย


คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566