แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

|