เรื่อง ขอสำรวจความต้องการผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565

|
📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อ📣
เรื่อง ขอสำรวจความต้องการผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2565
เนื่องจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองขอสำรวจความต้องการผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1.บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป
2.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด
3.โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร)
4.หญิงตั้งครรภ์อายุ 4 เดือนขึ้นไป
5.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7.โรคเลือดธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
และขอให้ส่งข้อมูลกลับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 18 ก.พ.65 ก่อนเวลา 10.00 น.เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรีจัดสรรวัคซีนต่อไป
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อจึงขอให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 กลุ่มโรคที่มีความประสงค์ขอรีบการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปี 2565 ขอให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อ หรือ อสม.ใกล้บ้านท่าน เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวม และส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาให้บริการแก่ท่านที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อต่อไป
โดยขอให้แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จำปาหล่อ หรือ อสม.ใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อที่ เบอร์ 089-7421058