รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

|

                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤษภาคม 2566 นั้น

                   บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อดังกล่าวมาเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้