รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)

|

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน
สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งดำเนินการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2566 นั้น
          บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อดังกล่าวมาเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 1 กันยายน 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้