รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

|