รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการดังกล่าวให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานดังแนบมาพร้อมนี้