รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

|