รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

|