รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

|

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดตั้ง หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

                 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในหน่วย
งานของรัฐ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา
พร้อมนี้