ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติก ซอยลิเก หมู่ที่ 6 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

|

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อที่ 14/2566 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติก ซอยลิเก หมู่ที่ 6 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตามหลักเกณฑ์และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน 319,328.25 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ