ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติก ซอยตาฉาบ หมู่ที่ 4 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

|

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อที่ 12/2566 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติก ซอยตาฉาบ หมู่ที่ 4 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตามหลักเกณฑ์และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน 426,808.31 บาท (-สี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ