รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

|
🔈องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ🔈
👵เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567🧓

➡️ คุณสมบัติ
          1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)
          2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ
          3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➡️ โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

          ตั้งแต่ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 และ มกราคม – กันยายน 2566
(ในวัน และเวลาราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
โทร. 035-610-720 ต่อ 17