พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจำปาหล่อ

|

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจำปาหล่อ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ การอำนวยความสะดวกและภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ตำบลจำปาหล่อ และนายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลจำปาหล่อในครั้งนี้ และการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลย่านซื่อ
นำโดย นายวินัย คล้ายหิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ
และขอขอบคุณนางสาววาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองที่ให้ความอนุเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อตลอดมา