พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

|
          วันที่ 5 ธันวาคม 2563 อำเภอเมืองอ่างทอง โดย นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล
ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (ระดับอำเภอ)
โดยมี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทูล คณะสงฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ นายก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหล่อธรรมะวิทยาทาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจำปาหล่อ กำนัน ผู้ใหญ่ตำบล
บ้านแหและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม