พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

|
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.-พ.ศ.-2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-1