ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

|

📲วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. 📲

✏️📖สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยนายชูชาติ นาคน้ำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาดังต่อไปนี้

**ญัตติเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1 ของสำนักปลัด

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักปลัด

**รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัด

**ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ของสำนักปลัด

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

📻📲ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ที่นี่ อบต.จำปาหล่อ

🌸❤ เว็บไซต์ : https://www.jampalor.go.th/

📱🎥Facebook : https://www.facebook.com/jampalor

💾💽Page : https://www.facebook.com/jampalor.sao

☎โทร 035 – 610720