ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีก หมู่ที่ 1

|
📝 การประชุมประชาคม เรื่อง การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีก หมู่ที่ 1

📝
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น. ณ โดมวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 1
นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เรื่อง การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

📝 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประชาชน
หมู่ที่ 1 ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีก

📝 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีกในพื้นที่หมู่ที่ 1
ตำบลจำปาหล่อ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน ก่อนดำเนินการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีก

📝 ผลการประชุมในครั้งนี้เบื้องต้น ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ
โดยไม่คัดค้านต่อการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีกดังกล่าว

📝 โดยหน่วยงานได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้าน โดยจะนำเอาความคิดเห็นของชาวบ้านนั้น
ไปปรับปรุงแผนการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ให้มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไข โดยจะประชุมกับส่วนงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป