ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

|

พิจารณาเห็นชอบการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565