การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ครั้งที่ 4/2565

|

📝นายศิวกร นิรันดร ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
ครั้งที่ 4/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง