ประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

|

          เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้