ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 3)

|

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อที่มีอัตราว่าง
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ด้วยวิธีการสอบ
คัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้