ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

|

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อที่มีอัตราว่าง ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ด้วยวิธีการ
สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้