ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

|
🔊 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
🗨 ขอให้ท่านเจ้าของรายการทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการบัญชีดังกล่าว
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ตรวจสอบ ข้อมูล ได้ที่ บอร์ด ประชาสัมพันธ์อบต.จำปาหล่อ
📞 โทร 035-610720 ต่อ 14 กองคลัง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 📱087-2178642 (ขวัญ) 📱096-2239442 (พุ่ม)
https://bit.ly/3PMfzK4