ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด”

|

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “จังหวัดอ่างทองใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด” ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้   

                   1. ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด   

                   2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก   

                   3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี   

                   4. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม   

                   5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต                

                   ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ยึดถือและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน