ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

|

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง
พนักงานจดมาตรน้ำทั่วไป สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มดำเนินการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
(ในวันและเวลาราชการ)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ผู้ที่สนใจทราบ รายละเอียด
ปรากฏดังประกาศรับสมัครฯ ดังแนบมาพร้อมนี้