ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

|