ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

                  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น

                  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ดังนี้