ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

|

                   โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง (ก.อบต.จังหวัด) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 กำหนดแนวทางการประเมินของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนด

                  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 –  30 กันยายน 2564) ดังนี้