ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลจำปาหล่อ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตำแหน่ง คนสวน สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ซึ่งดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2566 นั้น

          บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง และให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อดังกล่าวมาเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้